Til forsiden
Printvenlig side 

Her kan du læse om SIND Aarhus-Samsø ; Beretning

Bestyrelsens beretning for SIND Østjylland
Bestyrelsen består af: Formand: Næstformand: Kasserer: Bestyrelsesmedlem: Bestyrelsesmedlem: Bestyrelsesmedlem:
Palle Eli Jensen
Erik Mønsted Pedersen
Knud Kristensen Kim Rattenborg Lise Poulsen Pia-Lill Jensen
Suppleanter til bestyrelsen:
Tove Tolstrup
SIND Østjylland Nørre Allé 31 8000 Aarhus C Tlf.: 70 22 11 47
www.sind.dk /aarhus_amt1.6 post@sind-aarhus.dk
Protektor: H.K.H. Kronprinsesse Mary
Kirsten S. Knudsen Anne Jensen Hanne Westergaard
Beretning for 2016.
SIND Østjylland har pr. 2.2.2017 559 medlemmer, heraf 36 i Faurskov, 27 i Odder, 10 i Samsø og altså 486 i Aarhus Kom- mune. Der er blevet arbejdet på at få etableret nye lokalafde- linger i Favrskov og Odder kommuner, hvilket er sket i januar. Samsø fortsætter indtil videre som en del af SIND Østjylland, der herefter kan hedde: SIND Aarhus-Samsø, jfr. Pkt. 5 på dagsordenen, forslag til navneændring (vedtægtsændring).
Der har været afholdt 10 ordinære bestyrelsesmøder. Der har været fokus på hvervning af nye medlemmer. Vi har været aktiv i sindets dag, ligesom vi har støttet op om de arrange- menter som PsykInfo har afholdt. Til disse arrangementer har vi mødt op med vores hvervemateriale. På den måde har vi været i kontakt med rigtig mange mennesker. Har fået mange gode snakke og ikke mindst mulighed for at fortælle hvor let det kan være at komme i kontakt med SIND.
Vi har stået bag et initiativ, hvor vi har søgt og fået midler til etablering af et samarbejde mellem alle aktører indenfor psy- kisk sårbare/udsatte om at arrangere fremstød i kulturby-året 2017. Vi samarbejder her med fx PsykInfo, Bedre Psykiatri, Gallo og forskellige væresteder og tilbud til målgruppen, og der er et fortrinligt samarbejde, hvor alle er enige om målet: at få større opmærksomhed om psykisk sårbare, også i kul- turby-året, og hvor alle er enige om, at det betyder mindre hvem der står bag de enkelte initiativer. Vi er enige om at kalde initiativet: ”Rethink normality”. Nogle arrangementer er planlagt, andre er i støbeskeen.
Vi er i Aarhus første værtsby for Landsforeningens satspulje- projekt: ”fra følgeven til peer-støtte”, og undertegnede er for- mand for styregruppen. Der er ansat en (deltids) koordinator, der får startet i Aarhus kommune, og senere får udbredt til to andre kommuner i regionen. Der koordineres med de andre ”peer til peer”-initiativer i byen.

Vi har repræsentanter i Patientklagenævnet, og vi deltager i møder med psykiatrien i regionen og kommunen.
Mandagsklubben kører fortsat. Den blev oprettet i september 2014. Klubben er tænkt som et fristed med trygge rammer. Der er mulighed for at møde ligesindede. Kaffe, samvær, samtaler, aktiviteter på stedet, fx foredrag, banko, film og fæl- lesspisning. Mulighed for fælles ture ud i byen, fx café, bio- graf og museer. Der fokuseres ikke på, hvad du ikke kan, men på, hvad du kan. Brugerne er selv med til at planlægge aktiviteterne. Der er ingen lønnede medarbejdere. Alt foregår ved frivilliges indsats.
STATUS SIND-NETTET 2016 (Koordinator Gitte Troelsens beretning):
BORGERE:
46 borgere er matchet med en frivillig ved udgangen af 2016 36 % er mænd
26 % er yngre borgere under 40 år
30 % er borgere over 65 år
ca. 8 borgere har p.t. bostøtte
ca. 26 borgere har ikke længere bostøtte
8 borgere bor i bofællesskab med personale 4 bor på plejecenter
Vi har ca. 20 borgere som er over 60 år, som er den nedre grænse for at kunne søge om midler fra MSO.
VENTELISTEN:
Der er 24 personer på ventelisten
7 er mænd hvoraf én er genganger.
5 af dem kan være svære at matche. Én har oven i sindslidel- sen en hjerneskade, én vil ryge indendørs, og har et alkohol- forbrug af en vis størrelse, 2 bor på plejehjem, som ikke er så populært hos de frivillige. En kvinde er holdt med at tage me- dicin som følge af voldsom skepsis over for det ordinære be- handler system. Dette bevirker, efter min bedste vurdering, at en relation med en frivillig vil være rigtig svær.

Jeg har måttet afvise omkring 25, primært bostøtter, men også borgere, som efterspurgte en Sind-frivillig i efteråret 2016. Sidste år var tallet på afviste i efteråret 15.
Jeg håber meget på, at få mulighed for at ansætte 5-10 nye frivillige i 2017. Der er plads i supervisionsgrupperne. Det vil dog presse økonomien.
FRIVILLIGE:
Der er 45 frivillige, hvoraf 12 ikke deltager i supervision. Sind-nettet har fået 6 unge frivillige i 2016. De 2 er 20 år. Im- ponerende hvordan nogle helt unge går til opgaven. De havde begge noget relevant erfaring på området. De øvrige 4 er sidst i 20’erne. Jeg har fået en frivillig fra Følgeven’s pro- jektet. En frivillig der grundet uheldige omstændigheder aldrig rigtigt kom i gang i Følgeven. Andelen af unge i Sind-nettet er steget de sidste par år. Dette afspejler sig også i andelen af unge/yngre borgere, da de fleste unge frivillige gerne vil ses med unge på egen alder.
Sind-nettet har en meget stabil gruppe af frivillige, som har stor glæde af at deltage i de arrangementer der tilbydes. Gruppen bærer præg af, at der er opbygget sammenhængs- kraft, som klart styrker tilhørsforholdet til Sind-nettet. 10 af de 12 frivillige, som ikke deltager i supervision, deltager i de so- ciale arrangementer.
Det er blevet obligatorisk at være medlem af Landsforenin- gen Sind, hvis man vil være frivillig i Sind-nettet. Det har skabt store frustrationer hos nogle frivillige, da de har følt sig tvunget til at blive medlem, hvis de vil fortsætte med deres re- lation med borgeren. Det er usikkert om vi kommer til at miste frivillige på den konto.
AKTIVITETER:
Forår:
1. Galloshow i Musikhuset - frivillige
2. Kaffe og kage på Thors Mølle - frivillige og borgere

3. Brunch i Øst for Paradis med efterfølgende film “Ikke her for at blive elsket” - frivillige
4. Sommerfest - frivillige
Efterfår:
5. Forskershow i Musikhuset “Alt hvad du bør vide om krop- pen” - frivillige
6. Julemarked i Tivoli Friheden - borgere og frivillige
7. Julefrokost – frivillige
KOORDINATOR:
Jeg er stadig meget glad for mit arbejde, og jeg synes stadig, at det er et privilegium, at være med til at hjælpe udsatte bor- gere med at få en stabil, tryg og tillidsfuld relation med et an- det menneske med overskud. Det er et grundvilkår for alle mennesker, at vi har et behov for nære relationer, hvis vi på nogen måde skal kunne finde mening i livet. Det grundvilkår vil jeg gerne fortsat være med til at støtte op om.
Vi - jeg og supervisorerne - arbejder til stadighed med reco- very, som vi altid har gjort, og med udgangspunkt i borgernes ønsker. Jeg er til stadighed optaget af, hvilken rolle de frivil- lige skal have i forhold til brugeren.
ØKONOMI:
En pårørende til en borger i Sind-nettet og dennes veninde, opfordrede gæsterne til en 70 års fødselsdag, til at give penge til Sind-nettet som gave. Sindnettet modtog et beløb på kr. 30.000,-
Jeg holdt møde med giverne, og vi blev enige om, at pen- gene skulle udbetales kontant til hvert par. De fik et beløb på kr. 500,- til brug efter eget valg. Det vakte meget stor glæde. Både det at der blev penge til noget ekstraordinært, og ikke mindst fordi nogen pårørende skønnede på både borgeren og den frivillige. Grundet en god økonomi, kan vi stadig un- derstøtte de frivillige i deres relation, som til tider kan være
Side 5 af 6
meget udfordrende. De frivillige, som deltager i de sociale ar- rangementer, sætter stor pris på dem. Da 30 % af Sind-net- tets borgere efterhånden er over
65 år, vil det sandsynligvis igen blive forsøgt at søge om mid- ler til Sind-nettet fra MSO.
Aktiviteten opfylder fint kravene til ansøgere af midler fra MSO.
Jeg har fået lønforhøjelse i 2016 og en I-pad.
2017.
Selvom vi i mere end 10 år har arbejdet recovery orienteret i Sind-nettet, så vil vi fremover gerne have mere fokus på re- covery tilgangen. Ved et evt. nyt kursus for nye frivillige, vil Kurt Kyed blive indbudt til at komme med et oplæg. -------------------------------------------------------------------------------
SIND’s Frivillighedspolitik:
Vi har i bestyrelsen besluttet, at alle de frivillige – i overens- stemmelse med SIND ́s frivilligpolitik – skal være medlemmer af SIND, og tilbudt at betale medlemskabet for 2017 for dem, der ikke var medlem, til kampagneprisen på 100 kr. Der er kun en enkelt, der ikke har villet tage imod det tilbud.
Palle Eli Jensen.

SINDs Østjylland - Forretningorden til generalforsamling

1. Generalforsamlingen åbnes af formanden ellers dennes stedfortræder.
2. Til at lede generalforsamlingen vælges en dirigent. Dirigenten leder valget af 2 stemmetæller og en referent.
3. Dirigenten påser at generalforsamlingen er lovlig varslet, og er i over-ensstemmelse med vedtægterne.
4. Forslag der ønskes behandlet på generalforsamlingen, skal være ind-sendt senest 8 dage før generalforsamlingen. Ved fremsættelse af for-slag til behandling på en generalforsamling, har forslagsstilleren ret til – forud for andre talere – at begrunde sit forslag. Ændringsforslag til så-danne skal afleveres skriftligt til dirigenten, forsynet med forslagsstille-rens navn.
5. Medlemmer der ønsker ordet, må begære dette over for dirigenten. Ta-leren vil få ordet i den rækkefølge, de har markeret. Taleren skal i for-bindelse med at de får ordet oplyse deres navn. Formanden har i alle til-fælde ret til at få ordet som den sidste taler, dog kan et hvert medlem få ordet til forretningsordenen, når som helst under debatten.
6. Talere skal altid henvende sig til generalforsamlingen og ikke til de en-kelte medlemmer og erindre sig, at forhandlingerne drejer sig om sagen. Dirigenten er berettiget til at fratage en taler ordet, hvis denne ikke hol-der sig til det foreliggende punkt.
7. Dirigenten kan beslutte at taletiden begrænses.
8. Dirigenten kan bestemme, at debatten om et punkt afsluttes, Når de ind-tegnede talere har haft ordet.
9. Ændringsforslag skal indleveres skriftlig til dirigenten. Denne fastlæg-ger den rækkefølge, ændringsforslagene sættes under afstemning,
10. Alle valg undtaget af personer kan foregå ved håndsoprækning.
11. Der skal være mindst 5 bestyrelsesmedlemmer og 2 suppleanter.
12. Efter generalforsamlingen konstituerer den nyvalgte bestyrelse sig selv med formand, næstformand og kasserer
13. Under punktet ”eventuelt” kan der ikke foretages bindende afstemning.


Læs her om vedtægter i SINDs Østjylland

NAVN OG HJEMSTED
Stk. 1. Lokalafdelingens navn er SIND, Aarhus-Samsø Lokalafdeling. I daglig tale anvendes betegnelsen »SIND Aarhus-Samsø«.1
Stk. 2. Lokalafdelingens hjemsted er formandens postadresse.
Stk. 3. Lokalafdelingen er en del af Landsforeningen SIND, Regionskreds Midtjylland.
FORMÅL, OPGAVER M.M.
§ 2. Lokalafdelingens formål og opgaver
Stk. 1. Lokalafdelingen varetager efter aftale regionskredsens opgaver lokalt.
Stk. 2. Lokalafdelingen har til opgave at varetage Landsforeningen SINDs interesser i for-
hold til de kommuner lokalafdelingen dækker og at støtte, samle og formidle lokale aktiviteters arbejde.
Stk. 3. Lokalafdelingen indgår aftale med de lokale aktiviteter.
§ 3. Medlemmer
Stk. 1. Medlemmer af Landsforeningen SIND bosiddende i lokalafdelingens område og registreret af SINDs sekretariat, er medlem af lokalafdelingen.2
GENERALFORSAMLING
Lokalafdelingens bestyrelse er ansvarlig for indkaldelse, tilrettelæggelse, gennemførelse af og opfølgning på generalforsamlingerne.
§ 4. Generalforsamlingen
Stk. 1. Generalforsamlingen er lokalafdelingens øverste myndighed og godkender selv sin endelige dagsorden og fastsætter selv sin forretningsorden.
Stk. 2. Ordinær generalforsamling afholdes hvert år i februar måned og indkaldes af bestyrel- sen med mindst 14 dages varsel ved mail eller brev til medlemmerne og/eller i medlemsbladet.
Stk. 3. Forslag til behandling på generalforsamlingen skal være formanden i hænde senest otte dage før generalforsamlingens afholdelse.
Forslagsberettigede er personlige medlemmer af lokalafdelingen samt bestyrelsen. Stk. 4. Generalforsamlingens dagsorden skal mindst indeholde følgende punkter: 1. Valg af dirigent, referent og stemmetællere
2. Godkendelse af dagsorden og forretningsorden3
3. Bestyrelsens beretning om lokalafdelingens virksomhed i det forløbne år fremlægges til debat og godkendelse
4. Det reviderede regnskab fremlægges til debat og godkendelse
1. Lokalafdelingen dækker kommunerne Aarhus og Samsø.
2. Hovedbestyrelsen kan efter ansøgning tillade, at et medlem tilknyttes en anden lokalafdeling end den til
folkeregisteradressen hørende. I så fald udøves medlemsrettighederne i den lokalafdeling hvortil Hoved-
bestyrelsen har tilknyttet medlemmet.
3. Forretningsordenen kan ændres i løbet af generalforsamlingen.
SIND Aarhus-Samsø Lokalafdeling | Vedtægter | Februar 2017 | 3
5. Behandling af indkomne forslag
6. Valg af bestyrelsesmedlemmer og suppleanter
7. Valg af revisor og evt. revisorsuppleant4
8. Valg af delegerede til regionskredsens generalforsamling5
9. Behandling af eventuelle forslag til landsmødet6
10. Eventuelt
Stk. 5. Materiale, der skal behandles på generalforsamlingen, offentliggøres senest fem dage
før generalforsamlingens afholdelse. Offentliggørelsesmåden meddeles i indkaldelsen til gene- ralforsamlingen.7
Stk. 6. Alle afgørelser træffes ved almindelig stemmer erhed. Jfr. dog § 15, stk. 2.
Stk. 7. Stemmeret på generalforsamlingen har lokalafdelingens personlige medlemmer. Kun personligt tilstedeværende medlemmer har stemmeret.
Stk. 8. Generalforsamlingen er offentlig. Alle personlige medlemmer af SIND har taleret. Generalforsamlingen kan – gennem forretningsordenen – begrænse offentlighedens adgang
og taleretten. Alle medlemmer har dog ret til at overvære generalforsamlingen, i det omfang der er plads.8
Stk. 9. Valgbare er alle personlige medlemmer af lokalafdelingen. Valg til posterne som diri- gent, revisor og revisorsuppleant forudsætter ikke personligt medlemsskab.
Kandidater skal - for at være valgbare - opstilles af lokalafdelingens bestyrelse eller på gene- ralforsamlingen anbefales af mindst tre stillere.9
Stk. 10. Afstemninger/valg skal foregå skriftligt, hvis dirigenten beslutter det, eller hvis mindst tre stemmeberettigede forlanger det.
Stk. 11. Der føres referat over de på generalforsamlingen trufne beslutninger. Referatet god- kendes og underskrives af dirigenten og referenten.10
Stk. 12. I valgperioden kan en generalforsamlingsvalgt tillidspost alene fratages en valgt, såfremt dette besluttes ved en ekstraordinær generalforsamling. Øvrige tillidsposter kan fratages efter samme fremgangsmåde, som blev anvendt ved tildelingen.
4. Vælges der ikke revisorsuppleant kan generalforsamlingen bemyndige bestyrelsen til at udpege ny revi- sor, hvis revisor får forfald i generalforsamlingsperioden.
5. Generalforsamlingen kan bemyndige bestyrelsen til at udpege delegerede. Bemyndiges bestyrelsen til at udpege delegerede, kan generalforsamlingen vedtage retningslinjer for udnyttelse af bemyndigelsen.
6. Generalforsamlingen kan bemyndige bestyrelsen til at behandle forslag til landsmødet. Bemyndiges bestyrelsen til at behandle forslag til landsmødet, kan generalforsamlingen vedtage retningslinjer for
udnyttelse af bemyndigelsen.
7. Offentliggørelse kan være fremlæggelse til gennemsyn på et bestemt sted, offentliggørelse på hjemmesi-
den eller lignende.
8. Hovedbestyrelsen har ret til at lade sig repræsentere med taleret ved lokalafdelingens møder og arrange-
menter – herunder også generalforsamlingen.
9. Dirigenten skal sikre sig, at foreslåede kandidater er villige til at modtage valg. Såfremt dette ikke er
tilfældet, er de pågældende kandidater ikke valgbare. 10. Referatet indsendes i kopi til regionskredsen.
4 | SIND Aarhus-Samsø Lokalafdeling | Vedtægter | Februar 2017
§ 5. Ekstraordinær generalforsamling
Stk. 1. Ekstraordinær generalforsamling afholdes, når bestyrelsen nder det påkrævet, eller når det kræves af mindst 1/10 af de personlige medlemmer.
Krav om indkaldelse af ekstraordinær generalforsamling skal fremsættes overfor bestyrelses- formanden. Kravet skal ledsages af forslag til dagsorden.
Stk. 2. Ekstraordinær generalforsamling skal afholdes senest tre uger efter modtagelsen af begæringen og indkaldes af bestyrelsen inden seks hverdage efter modtagelse af begæringen.
Indkaldelsen sker skriftligt ved mail eller brev med mindst 14 dages varsel til medlemmerne. Indkaldelsen skal indeholde forslag til dagsorden og forretningsorden.11
Stk. 3. Bestemmelserne i § 4, stk. 1, stk. 3 og stk. 5-12 nder tilsvarende anvendelse i forbin- delse med ekstraordinære generalforsamlinger.
§ 7. Sammensætning og valg
BESTYRELSEN
§ 6. Bestyrelsen
Bestyrelsen er lokalafdelingens øverste myndighed mellem generalforsamlingerne.
Stk. 1. Bestyrelsen består af mindst tre generalforsamlingsvalgte medlemmer. Det maksimale antal medlemmer af bestyrelsen fastsættes i generalforsamlingens forretningsorden.12
Stk. 2. Bestyrelsesmedlemmerne vælges for to år ad gangen, således at ca. halvdelen er på valg det ene år og halvdelen på valg det andet år. En suppleant, der indtræder i stedet for et bestyrelsesmedlem, følger dennes valgperiode.
Stk. 3. Medlemmer af Hovedbestyrelsen, der er medlemmer af lokalafdelingen, deltager – uanset om de er valgt på generalforsamlingen eller ej – med taleret i bestyrelsens møder. Hvis de ikke er valgt på generalforsamlingen, indgår de ikke i antallet af bestyrelsesmedlemmer der er nævnt i stk. 1.
Stk. 4. Generalforsamlingen vælger mindst to suppleanter. Antallet af suppleanter fastsættes i generalforsamlingens forretningsorden.
Stk. 5. Bestyrelsen konstituerer sig med formand, næstformand, kasserer og øvrige poster efter behov.
Stk. 6. Ansatte i lokalafdelingen kan ikke være medlem af bestyrelsen.
§ 8. Bestyrelsesmøder og forretningsorden
Stk. 1. Bestyrelsesmøder afholdes når formanden nder det påkrævet, eller hvis to bestyrel- sesmedlemmer fremsætter begæring herom. Formanden indkalder til bestyrelsesmøderne og leder disse.
Stk. 2. Bestyrelsen fastsætter selv en forretningsorden.13
11. Indkaldelsen sendes i kopi til regionskredsen.
12. Der tilstræbes bredde i repræsentationen i forhold til aktiviteter, alder, køn og tilknytning til psykiatri
(brugere, pårørende og professionelle/andre).
13. Hovedbestyrelsen har ret til at lade sig repræsentere med taleret ved lokalafdelingens møder og arrange-
menter – herunder også bestyrelsesmøderne.
SIND Aarhus-Samsø Lokalafdeling | Vedtægter | Februar 2017 | 5
BEHANDLING AF LANDSMØDEFORSLAG
Stk. 1. Forslag til behandling på landsmødet skal være indsendt gennem regionskredsen til landsforeningen senest tre måneder før landsmødets afholdelse.
§ 9. Landsmødeforslag
Stk. 2. Forslagsberettigede er alle personlige medlemmer samt bestyrelsen.
Stk. 3. Bestyrelsen fastsætter i sin forretningsorden tidsfrister og procedurer for behandling af landsmødeforslag, så forslagene kan være behandlet og indsendt inden den i stk. 1 nævnte frist. Der skal ved denne fastsættelse tages hensyn til regionskredsens tidsfrister og procedurer.
RAMMER FOR OPGAVEFORDELING MELLEM REGIONSKREDSE OG
LOKALAFDELINGER
Stk. 2. Den konkrete opgavefordeling mellem regionskredsen og lokalafdelingerne fastlæg- ges i en aftale mellem bestyrelserne for regionskredsen og lokalafdelingerne. Det forudsættes at aftalen løbende kan ændres. Hvis der ikke kan opnås enighed mellem regionskredsen og en eller ere lokalafdelinger, forelægges sagen til afgørelse i Hovedbestyrelsen.
§ 10. Opgavefordelingen
Stk. 1. Opgavefordelingen mellem regionskredse og lokalafdelinger er overordnet fastsat i landsforeningens vedtægers § 8 og i principperne for SINDs regionale og lokale struktur. Ved uenighed mellem kreds og lokalforeninger om opgavefordelingen forelægges sagen til afgørelse i Hovedbestyrelsen.
§ 11. Inddeling af regionskredsen i lokalafdelinger
Stk. 1. Inden for regionskredsens geogra ske område etableres lokalafdelinger dækkende én eller ere hele kommuner.
Stk. 2. Lokalafdelinger, der dækker ere kommuner, skal arbejde henimod at oprette en selv- stændig lokalafdeling i hver kommune.
REGNSKAB OG REVISION
Stk. 2. Lokalafdelingen er en selvstændig økonomiske enhed, hvis økonomiske dispositioner ikke kan forpligte landsforeningen eller regionskredsen.
Stk. 1. Lokalafdelingens regnskab revideres af den generalforsamlingsvalgte revisor eller revisorsuppleanten, hvis revisor har forfald.
§ 12. Regnskab
Stk. 1. Lokalafdelingens regnskab er kalenderåret. Regnskaber fremlægges til debat og god- kendelse på den ordinære generalforsamling.
§ 13. Revision
Stk. 2. Medlemmer af bestyrelsen og ansatte i lokalafdelingen kan ikke vælges som revisor eller revisorsuppleant.
6 | SIND Aarhus-Samsø Lokalafdeling | Vedtægter | Februar 2017
TEGNINGSRET
Stk. 2. De tegningsberettigede kan meddele prokura eller fuldmagt. Herunder kan der med- deles prokura eller fuldmagt til kassereren til alene at disponere over indestående på bankkonti tilhørende afdelingen.
§ 15. Ændring af vedtægterneÆNDRING AF VEDTÆGTER
Stk. 1. Ændring af vedtægterne kan kun foretages af en generalforsamling.
Stk. 2. Vedtægtsændringer kræver to tredjedele af de afgivne stemmer. Vedtægterne skal for
§ 14. Tegningsret
Stk. 1. Lokalafdelingen tegnes af formanden og næstformanden sammen eller formanden / næstformanden hver for sig sammen med kassereren.
at være gyldige være godkendt af regionskredsen.14
§ 16. Opløsning
OPLØSNING AF LOKALAFDELINGEN
Stk. 1. Beslutning om opløsning af lokalafdelingen kan træffes på en ordinær generalforsam- ling, hvis forslaget fremgår af indkaldelsen til generalforsamlingen, eller på en ekstraordinær generalforsamling, der er indkaldt med henblik på opløsning af foreningen.
Stk. 2. Hvis det ikke lykkes på en generalforsamling at vælge mindst tre bestyrelsesmedlem- mer, overgår ansvaret for driften af lokalafdelingen til regionskredsbestyrelsen, der vedtager provisoriske regler for driften.
Stk. 3. Regionskredsbestyrelsen overtager ikke ansvaret for dispositioner truffet forud for overtagelsen af ansvaret for driften af lokalafdelingen. Regionskredsbestyrelsen kan som an- svarlig for driften af lokalafdelingen vedtage at nedlægge afdelingen og lade kommunen dække af en eksisterende lokalafdeling.
IKRAFTTRÆDEN
§ 17. Ikrafttræden
Vedtægterne træder i kraft umiddelbart efter Regionskredsens godkendelse.
Vedtaget på den ordinære generalforsamling, den 21. februar 2017

Her kan du finde vores flyer.

Den ustyrlige psykiatri – Hvor er psykiatrien på vej hen?
Debataften
Aarhus, onsdag 1. marts kl. 19.00
Sted: Auditoriet, Aarhus Universitetshospital Risskov, Skovagervej 2, 8240 Risskov
Pris: Gratis
Arrangør: SIND Østjylland og Landsforeningen SIND

http://www.sind.dk/6storage/113/3113/plakatflyersind_og_sind_aarhus_4k_1xa4_2.pdfSIND anvender alene cookies til statistik og for at huske dine indstillinger. SIND anvender ikke cookies til markedsføring og videregiver ikke aktivt information til andre om dit besøg på www.sind.dk. De dele af www.sind.dk, hvor du kan interagere med Google og Facebook, svarer persondatamæssigt til, hvis du klikker direkte ind på disse sites. SIND anvender ikke information herfra. Se evt. www.sind.dk/persondata.
SIND - Landsforeningen for psykisk sundhed
Blekinge Boulevard 2
2630 Taastrup
landsforeningen@sind.dk
Tlf: 35 24 07 50
H.K.H Kronprinsesse Mary
er officiel protektor for SIND