Til forsiden
Printvenlig side
Login
LinkedIN
Facebook
Twitter
Email
Støt SIND
Bliv medlem
stempsykiatri

SINDS MÆRKESAGER I BÅDE KOMMUNER OG REGIONER

Behandlingen af psykisk sygdom består af tre ligeværdige behandlingsdele: Den biologiske, herunder især den medicinske, den terapeutiske og den socialpsykiatriske. 

Ansvaret for den medicinske og terapeutiske behandling er placeret i regionerne, mens ansvaret for den socialpsykiatriske behandling er delt mellem regionerne og kommunerne. Den sociale indsats omfatter også forhold vedrørende bolig, beskæftigelse, uddannelse, fritid m.m. Ansvaret herfor er fordelt på en lang række offentlige myndigheder.

Opdelingen af ansvarsområderne betyder, at flere af SINDs mærkesager går på tværs af regioner og kommuner. Derfor har vi samlet en oversigt over SINDs mærkesager på tværs af regionsråds- og byrådsvalgene. Du kan også læse, hvad SIND mener om de temaer, der gælder specifikt for regionsrådsvalget eller byrådsvalgene.

Utilstrækkelig koordinering

Mange kokke fordærver som bekendt maden – sådan kan man også populært sige om indsat­sen i forhold til mennesker med en psykisk li­delse. Fordi så mange har ansvaret, så har ingen i re­aliteten ansvaret. Som det er i dag, er det i høj grad overladt til den enkelte selv at forsøge at få de mange of­fentlige myndigheder til at arbejde sammen. Det er ikke holdbart eller rimeligt. I praksis er der behov for en langt bedre og mere gnidningsfri koordinering af indsatsen i forhold til den enkelte borger. 

Overgange mellem sektorer

Når fokus for indsatsen flytter fra én sektor til en anden – fx fra den sundhedsmæssige indsats i regionspsykiatrien til den sociale indsats i kom­munen (som det fx kan være tilfældet i forbin­delse med udskrivning fra psykiatrisk afdeling til et botilbud) – oplever vi alt for ofte, at brugeren udskrives, uden at der er et tilstrækkeligt tilbud klart – og uden at de, der skal overtage ansvaret for indsatsen, har fået et tilstrækkeligt varsel. SIND arbejder for en større sammenhæng i indsatsen. Der er behov for en bedre koordine­ring på tværs af region og kommune. 

Samtidig indsats

Borgere med en psykisk sygdom har ofte brug for en sundhedsmæssig indsats fra regionen og en social indsats fra kommunen samtidig. Heller ikke her er det vores oplevelse, at koor­dineringen er tilstrækkelig. Ofte oplever borger­ne ligefrem, at medarbejderne i regionspsykia­trien og kommunerne modarbejder hinanden. Det kan fx opleves i forbindelse med sager, hvor de sundhedsfaglige medarbejdere vurderer, at der er behov for en førtidspension, mens den kommunale beskæftigelsesforvaltning vurderer, at borgeren vil kunne forsørge sig selv ved ind­tægtsgivende arbejde. I sådanne situationer kan borgeren blive ka­stebold mellem systemerne. SIND arbejder for et langt bedre samarbejde og en langt bedre kommunikation på tværs af region og kommune. 

Mennesker med dobbeltdiagnose

I forhold til mennesker med en samtidig psykisk sygdom og misbrug af alkohol og/eller stoffer, er der et helt særligt problem. Ansvaret for den sundhedsmæssige behand­ling af den psykiske sygdom er placeret i regio­nen. Ansvaret for behandlingen af misbruget er placeret i kommunen. Er man indlagt, er det dog regionen, der har ansvaret for også at be­handle misbruget. Dette er et område, hvor det er særdeles vanskeligt at få sek­torerne til at arbejde sammen. Faktisk virker det som om, de bekæmper hinanden. Mennesker med dobbelt­diagnose oplever at blive sendt fra kommunen med besked om, at der først skal gøres no­get ved den psykiske sygdom. Hos regionen bliver de vendt i døren og sendt tilbage til kom­munen med besked om, at der først skal gøres noget ved mis­bruget.

SIND efterlyser en langt bedre koordinering af indsat­sen for mennesker med dob­beltdiagnose. 

Botilbud og særlige plad­ser på psykiatrisk afdeling

I tiden op til valget vil der muligvis være offent­lig debat om etableringen af de særlige pladser på psykiatriske afdelinger og på forholdet mel­lem botilbud og hospitalspsykiatri. SIND vil arbejde for, at kommunerne ikke ud­nytter muligheden for at kunne betinge en visi­tation til en af de særlige pladser på psykiatrisk afdeling af, at borgeren opsiger sin nuværende bolig i et botilbud. 

Én borger, én plan og én koordinerende kontakt­person

Mange steder i det offentlige arbejdes der med individuelle planer og ansvarlige/gennem­gående kontaktpersoner. Pro­blemet er bare, at de mange planer ikke er koordinerede og at den gennemgående kontak­tperson oftest kun er gennem­gående på sit eget begrænse­de felt. SIND arbejder for, at kom­muner og regioner samarbej­der, så den enkelte borger kun har én plan og én koordineren­de kontaktperson. Hvis konceptet skal gen­nemføres konsekvent, kræver det ændringer af lovgivningen, men man kan nå langt via afta­ler mellem region og kommune – med borgerens accept. 

Netværksinddragelse

Der er dokumentation for, at borgere med et velfungerende netværk kommer sig langt hurti­gere og bedre end de, der ikke har et velfunge­rende netværk. Alligevel kniber det ofte i såvel region som kommune med at inddrage netværket. SIND arbejder for at styrke netværksinddra­gelsen – gerne gennem anvendelsen af tilgan­gen “åben dialog”.  
SIND anvender alene cookies til statistik og for at huske dine indstillinger. SIND anvender ikke cookies til markedsføring og videregiver ikke aktivt information til andre om dit besøg på www.sind.dk. De dele af www.sind.dk, hvor du kan interagere med Google og Facebook, svarer persondatamæssigt til, hvis du klikker direkte ind på disse sites. SIND anvender ikke information herfra. Se evt. www.sind.dk/persondata.
SIND - Landsforeningen for psykisk sundhed
Blekinge Boulevard 2
2630 Taastrup
landsforeningen@sind.dk
Tlf: 35 24 07 50
H.K.H Kronprinsesse Mary
er officiel protektor for SIND